ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Termín zápisu, organizace zápisu

Zápis dětí do 1. ročníku základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Nové Město, okres Hradec Králové, na školní rok 2022/2023 proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, školním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 13.30 hodin do 18.10 hodin a v pátek 8. dubna 2022 od 13.30 hodin do 18.10 hodin v budově základní školy. Povinně se zapisují děti, které do 31. srpna 2021 dovrší 6. rok věku.

Zákonní zástupci dítěte vezmou s sebou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Počet přijímaných žáků

Ve školním roce 2022/2023 bude otevřena jedna první třída, která může být naplněna do počtu maximálně 30 žáků. V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle § 16 odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s právními předpisy.

Kritéria pro přijímání žáků

  1. Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu (v případě cizince místem pobytu) v příslušném školském obvodu.

  2. Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě prvním, budou přijímáni dle následujících kritérií:

    1. sourozenec v základní škole, jejíž činnost vykonává ZŠ Nové Město, okres Hradec Králové, ve školním roce 2022/2023

    2. losování

Formální část zápisu

V průběhu formální části zápisu:

  • zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky,

  • zákonný zástupce dítěte bude obecně informován o možnosti udělení odkladu povinné školní docházky, a to bez ohledu na vyzrálost a připravenost dítěte (zákonní zástupci, kteří zvažují možnost ročního odkladu povinné školní docházky, mohou žádat o vyšetření v PPP již nyní a nemusí vyčkávat až na termín zápisu, takto přijaté žádosti o vyšetření budou vyřízeny v průběhu měsíců března a dubna 2021, zákonní zástupci nemusejí doporučení k odkladu povinné školní docházky předat hned u zápisu, doporučení doloží dodatečně, a to do 31.5.2022

  • o přijetí dítěte informujeme zákonné zástupce zveřejněním seznamu přijatých dětí na přístupném místě ve škole (vývěska školy) a na webových stránkách školy; za tímto účelem obdrží každý rodič registrační číslo, pod kterým budeme děti v seznamu evidovat

  • do 30 dnů od podání žádosti o přijetí rozhodne ředitelka školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 

ZS-Nove-Mesto-plakat-zapis-2022

ZS-Nove-Mesto-zadost-o-prijeti-1-rocnik-2022-23
ZS-Nove-Mesto-zadost-odklad-1-rocnik-2022-23

ZS-Nove-Mesto-rozpis-deti-na-zapis-2022

 

Leave a Reply